Synode vom 20. November 2019

Fotorückblick Synode vom 20. November 2019