Staffelnhofhelferinnen

Staffelnhofhelferinnen 

GD im Viva Luzern Staffelnhof

Foto: Yolanda Maurer